VOĽBY DO RADY ŠKOLY PRI ZŠ KRÁĽOVÁ PRI SENCI

Dátum
29. marca 2017

          VOĽBY DO RADY ŠKOLY PRI ZŠ KRÁĽOVÁ PRI SENCI

Vážení rodičia,

dňa 10. 4. 2017 od 17.00 – 19.00 hod sa na našej škole uskutočnia voľby do Rady školy.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov, zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy uskutočňuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy, vyjadruje sa k zámerom rozvoja školy, k návrhu na počty prijímaných žiakov, k návrhu školského vzdelávacieho programu… .

Rada školy pri ZŠ Kráľová pri Senci má 11 členov a pozostáva z nasledujúcich zástupcov:

  1. 4 zvolení zástupcovia rodičov detí školy
  2. 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
  3. 1 zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov
  4. 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu. Členovia rady školy sú volení na 4-ročné funkčné obdobie.

Volebný poriadok pre voľby do rady školy si môžete stiahnuť  TU: