ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KRÁĽOVÁ PRI SENCI ZMENY A DOPLNKY Č. 2/2017

Dátum
19. júla 2017

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE KRÁĽOVÁ PRI SENCI ZMENY A DOPLNKY Č. 2/2017
ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN obce Kráľová pri Senci,

 • Oznam o prerokovaní územného plánu obce Kráľová pri Senci k dispozícii TU.
 • Textová časť k dispozícii TU.
 • Príloha č. 1: VYMEDZENIE LOKALÍT „ZMIEN A DOPLNKOV Č. 2/2017“ k dispozícii TU.
 • Výkres „ Širšie vzťahy“ k dispozícii TU.
 • Výkres „Kompletný urbanistický návrh“ k dispozícii TU.
 • Výkres „Kompletný urbanistický návrh – Záväzná časť a verejnoprospešné stavby“ k dispozícii TU.
 • Výkres „Kompletný urbanistický návrh – Regulačná schéma“ k dispozícii TU.
 • Výkres „Návrh dopravy“ k dispozícii TU.
 • Výkres „Návrh vodného hospodárstva“ k dipozícii TU.
 • Výkres „Návrh energetiky“ k dispozícii TU.
 • Výkres „Návrh telekomunikácii“ k dispozícií TU.
 • Výkres „Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely“ k dispozícii TU.
 • „Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny“ k dispozícii TU.