Zmluvy 2017

Dodatok č. 1 k zmluve E-RAN Slovakia spol. s r.o.

Stiahnúť

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie na projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu_Redacted

Stiahnúť

Zmluva o nájme služobného bytu - Daniela Haladajová

Stiahnúť

Nájomná zmluva na prenájom výučbu anglického - Tony Pearce

Stiahnúť

Kúpna zmluva - Kráľovský termál

Stiahnúť

Zmluva - Jack Jack, s.r.o._Redacted

Stiahnúť

Zmluva č. 123679 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

Stiahnúť

Zmluva o dielo - VF Project & Marketing s.r.o.

Stiahnúť

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozemnke č. 1100_2017_D

Stiahnúť

Zmluva o termínovanom úvere č.742_2017_UZ

Stiahnúť

Zmluva o umeleckom výkone - ĽH paprčkovci, združenie

Stiahnúť

Zmluva OW.-MUSIC

Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí dotácie - BSK

Stiahnúť

Zmluva o dielo E-RAN Slovakia spol. s r.o.

Stiahnúť

Zmluva o dielo - VF Project & Marketing

Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie.

Stiahnúť

Zmuva o inzercii - regionPRESS, s.r.o.

Stiahnúť

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - innology Slovensko, s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o inzercii - regionPRESS s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o nájme priestorov pre účely osadenia a prevádzkovania telekomunikačného zariadenia - RadioLAN, spol.s r.o.

Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 - Detská organizácia FÉNIX, o.z.

Stiahnúť

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Z201714294_Z 12.4.2017 - AGROSERVIS spol. s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o spolupráci - Boni Fructi, spol. s r.o.

Stiahnúť

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti - firma BENMEDIKA, s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny 9408642851 - ZSE Energetika_Redacted

Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE Energetika

Stiahnúť

Zmluva o poskytnuí dotácie z prostriedkov DPO SR - Dobrovoľná požiarna ochrana

Stiahnúť

Zmlluva o poskytovaní služieb - kosenie a zimná údržba - IHCC, s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o tanečnom programe - eXj-production, s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č. 17K225 - Doxx - stravné lístky, spol.s.r.o.,

Stiahnúť

Kúpna zmluva č Z201714294_Z - Agroservis

Stiahnúť

Zmluva o nájme služobného bytu - MUDr. Katarína Ninisová

Stiahnúť

Zmluva o kontrolnej činnosti - ENERCOM s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o inzercii - regionPRESS, s.r.o.

Stiahnúť

Zmuva o inzercii - regionPRESS, s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu v roku 2017 - Slovenský Červený Kríž spolok BA

Stiahnúť

Grant decision for an Action - Europe for Citizens

Stiahnúť

Zmluva o nájme pozemku - Mgr. Erik Višňovský

Stiahnúť

Zmluva o vyhotovení diela - ÚPn s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu v roku 2017 - Miestna organizácia Jednoty dôchodcov

Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb - Mgr. Ing. Katarína Šašková

Stiahnúť

Dodatok k zmluve o poskytovní verejných služieb - Slovak Telekom_2

Stiahnúť

Dodatok k zmluve o poskytovní verejných služieb - Slovak Telekom_1

Stiahnúť

Dodatok k zmluve o poskytovní verejných služieb - Slovak Telekom

Stiahnúť

Darovacia zmluva - Prof. Mgr. Miroslav Daniš

Stiahnúť

Delimitačný protokol - Základná škola Kráľová pri Senci

Stiahnúť

Zmluvy 2016

Zmluva o nájme služobného bytu - Ján Žemlička

Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Peter Horváth (florbal)

Stiahnúť

Zmluva č. 119849 08U03 - Enviromentálny fond

Stiahnúť

Kúpna zmluva - Dagmar Staňková

Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Daniel Gašpar (futbal)

Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE Energia, a.s.

Stiahnúť

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum a miest a budúcej spolupráci - DEUS

Stiahnúť

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Balík služieb - Slovak telekom a.s.

Stiahnúť

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak telekom a.s.

Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - YOGI športový klub, o.z.

Stiahnúť

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná

Stiahnúť

Zmluva o dielo č. Z201628648_Z - Prosol s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi - HUMANA People to People Slovakia o.z.

Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Sport club Senec (hádzaná)

Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Tony Pearce (anglický jazyk)

Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí dotácie - Bratislavský samosprávny kraj

Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Dobrovič Vladimír

Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Martin Slezák (stolný tenis)

Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Ivan Gräczer (futbal)

Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Gratex, p. Polek (futbal)

Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Irena Gábrišová

Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - Ing. Miroslav Gatiaľ (karate)

Stiahnúť

Zmluva o nájme Nebytových priestorov na šk. rok 2016-2017 - PhDr. Iveta Chovnčíková (anglický jazyk)

Stiahnúť

Zmluva o tanečnom programe - eXj-production, s.r.o.

Stiahnúť

Kúpna zmluva na dodávku športového vybavenia - Malunet, s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o umeleckom výkone - ĽH Paprčkovci

Stiahnúť

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015_000014-033 zo dňa 12.03.2015_Redigované

Stiahnúť

Europe for Citizens Programme - Education, audiovusual and Culture Executive Agency

Stiahnúť

Dodatok č.3 k zmluve o zriadeí spoločného obecného úradu

Stiahnúť

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu v znení dodatkov 1-3

Stiahnúť

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi obalov - RECYKLOGROUP, a.s

Stiahnúť

Dohoda o vyplňovacom práve - VÚB a.s.

Stiahnúť

Zmluva o termínovanom úvere č. 505_2016_UZ

Stiahnúť

Zmluva č. 113683 08U02 - Enviromentálny fond

Stiahnúť

Zmluva o prenájme - Peter Gajdošík

Stiahnúť

Kúpna zmluva - Mgr.Pavol Mazúr a MUDr.Gabriela Pavleová, PhD., MPH.

Stiahnúť

Zmluva o vystúpení - REC s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2016 - detská organizácia Fénix,o.z.

Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní služieb - Egov Systems spol. s r.o.

Stiahnúť

Zmluva o dielo č. 2016-05-001 - Róka Milan

Stiahnúť

Zmluva o dielo č. 2016-05-002 - Róka Milan

Stiahnúť

Zmluva o prenájme - Lucia Fabryová a Patrik Fábry

Stiahnúť

Zmluva o spolupráci, kúpna zmluva - Boni fructi, spol. s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o prenájme - Eduard Chalás

Stiahnúť

Zmluva o dielo č. 92-2016 Publicita projektu Town Twinnig - VF project & Marketing s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - TOPSET Solutions s.r.o.

Stiahnúť

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - IMMO -FERRO TRADE s.r.o.

Stiahnúť

Kúpna zmluva - Silvester Juriček s manželkou

Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí grantu č. ZSE_016 - Nadácia Pontis

Stiahnúť

Budúca dodávateľská zmluva - RECYKLOGROUP,a.s.

Stiahnúť

Zmluva o prenájme predajného automatu - SoBe - servis s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o výpožičke 282-001-20016 - MV SR

Stiahnúť

Zmluva č. 76148 o poskytnutí dotácie - DPO SR

Stiahnúť

Kúpna zmluva- Mgr. Jozef Baus s manželkou

Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2016 - MŠK Kráľová pri Sneci

Stiahnúť

Dopdatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov - Profi Group3 s.r.o.

Stiahnúť

Dodatok č.1 k zámennej zmluve - Prokešová Ľudmila

Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2015 - Slovenský Červený kríž Územný spolok Bratislava - okolie

Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2016 - Miestna organizácia Jednoty dôchodcov

Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v r.2016 - Dobrovoľný hasičský zbor

Stiahnúť

Zmluva o dielo - IMMO-FERRO TRADE, s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o spolupráci - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p._Redigované

Stiahnúť

Zmluva - Mgr. Ing. Kataína Šašková

Stiahnúť

Zmluvy 2015

Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti - Mgr. Štefan Kadlec

Stiahnúť

Darovacia zmluva - Advokátska kancelária JUDr. Juraj Hatvány

Stiahnúť

Darovacia zmluva - IVPO a.s.

Stiahnúť

Darovacia zmluva - Guladn partners s.r.o.

Stiahnúť

Darovacia zmluva - BESTland s.r.o

Stiahnúť

Darovacia zmluva - Jozef Sedlárik

Stiahnúť

Darovacia zmluva - Stanislav s.r.o.

Stiahnúť

Darovacia zmluva - dedovizeň o.z

Stiahnúť

Zmluva o zriadení vecných bremien - Západoslovenská distribučná

Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce roku 2015

Stiahnúť

Darovacia zmluva - dedovizeň o.z

Stiahnúť

Darovacia zmluva - Herič s.r.o.

Stiahnúť

Darovacia zmluva - DH Finance

Stiahnúť

Darovacia zmluva - Michal Čapla

Stiahnúť

Darovacia zmluva - Onkologický ústav sv. Alžbety

Stiahnúť

Darovacia zmluva - Poľnohospodárske družstvo v Kráľovej pri Senci

Stiahnúť

Darovacia Zmluva - Cavallo

Stiahnúť

Zmluva - Katarína Šašková

Stiahnúť

Darovacia zmluva - Tomdus

Stiahnúť

Zámenná zmluva - Ľudmila Prokešová

Stiahnúť

Kúpna zmluva - Stroj pre komunálne práce

Stiahnúť

Zmluva o termínovanom úvere č.1332/2015/UZ

Stiahnúť

Dodatok č. 1 k objednávke č16.15 M Pro s.r.o.

Stiahnúť

Nájomná zmluva - SE Predaj, s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce v roku 2015 - Miestna organizácia jednoty dôchodcov

Stiahnúť

Nájomná zmluva - Viera Pearce SPACE MANIA

Stiahnúť

Zmluva o výpožičke - JUDr. Dušan Šebok

Stiahnúť

Zmluva o zriadení vecných bremien _1 - Západoslovenská distribučná

Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Benestra

Stiahnúť

Zmluva o inzercii - regionPress, s.r.o._2

Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Ivan Gräczer

Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - Ing. Miroslav Gatial

Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Irena Gábrišová

Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - GRATEX p. Polek

Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Atila Razgyel

Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Peter Terneny

Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Rastislav Terneny

Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Martin Slezák

Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Libor Mach

Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - PhDr. Iveta Chovančíková

Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - p. Daniel Gašpar

Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - Yogi športový klub

Stiahnúť

Zmluva o nájme nebytových priestorov na šk.r.2015-16 - Viera Pearce

Stiahnúť

Zmluva o dielo - M PRO s.r.o.

Stiahnúť

Dohoda o úhrade ceny zemného plynu - SPP - distribúcia

Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí dotácie - Bratislavský samosprávny kraj

Stiahnúť

Dodatok č.1 k zámennej zmluve - Štefan Klučka

Stiahnúť

Zmluva o inzercii - regionPress, s.r.o._1

Stiahnúť

Memorandum o vzájomnej spolupráci -Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu

Stiahnúť

Zmluva o dielo Projekt Town Twinning - VF Projekt & Marketing

Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O2 Slovakia, s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní právnych služieb - SP legale

Stiahnúť

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - Balito s.r.o.

Stiahnúť

Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu - RWE

Stiahnúť

Zmluva o prenájme - Lunapark Pavel Gajarský

Stiahnúť

Zmluva o inzercii - regionPress, s.r.o.

Stiahnúť

Zámenná zmluva - Štefan Klučka

Stiahnúť

Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice - Sloboda zvierat

Stiahnúť

Koncesná zmluva o zabezpeč. prevádzky,modern. a údrž. verejného osvetlenia obce - SE predaj

Stiahnúť

Zmluva o prenájme - Lunapark Ján Valášek

Stiahnúť

Výpoveď zmluvy - Slovak Telekom

Stiahnúť

Výpoveď zmluvy - Slovak Telekom

Stiahnúť

Zmluva o spolupráci a Kúpna zmluva - Boni Fructi,s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku - ZSE

Stiahnúť

Zmluva o prenájme - DREAM AIR Agentúra

Stiahnúť

Mandátna zmluva - AE group s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb - Ing. Katarína Šašková

Stiahnúť

Zmluva o zabezpečení výkonu prevádzky verejného vodovodu - BVS, a.s.

Stiahnúť

Nájomná zmluva - Balito s.r.o

Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní technickej služby k EZS - Kozmér Peter ELKOM

Stiahnúť

Kúpna zmluva - Nemec František (2)

Stiahnúť

Kúpna zmluva - Nemec František (1)

Stiahnúť

Zmluva o dielo - Pro Implement

Stiahnúť

zmluva o výpožičke - MVSR

Stiahnúť

Nájomná zmluva - VITACARE s.r.o.

Stiahnúť

Nájomná zmluva - poľovnícke združenie

Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní servisu - Javor s.r.o.

Stiahnúť

Zmluva o poskytovní servisu - Martin Kubovčák -S.O.M.M.

Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE

Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE

Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE

Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny - ZSE

Stiahnúť

Zmluva o združenej dodávke elektriny -ZSE

Stiahnúť

Dodatok ponuka E.Výhoda2014 - ZSE

Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - telekom

Stiahnúť

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná

Stiahnúť

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná

Stiahnúť

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná

Stiahnúť

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - Západoslovenská distribučná

Stiahnúť

Zmluva o buudúcej zmluve - Západoslovenská distribučná

Stiahnúť

Darovacia zmluva MVSR

Stiahnúť

Dotatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - telekom

Stiahnúť

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -Telekom

Stiahnúť

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - telekom

Stiahnúť

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Telekom

Stiahnúť

Rámcová dohoda -Mivasoft

Stiahnúť