VZN 2017

7_2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

08.12.2017 Stiahnúť

5_2017 Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj

08.12.2017 Stiahnúť

6_2017 VZN ocintorínskom poriadku

08.12.2017 Stiahnúť

Rokovací poriadok OZ KPS

08.12.2017 Stiahnúť

4_2017 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ

17.07.2017 Stiahnúť

3_2017 VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

17.07.2017 Stiahnúť

22017 VZN o poskytovaní elektronických služieb KPS

20.04.2017 Stiahnúť

VZN 2016

Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ

12.12.2016 Stiahnúť

Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj

12.12.2016 Stiahnúť

22016 VZN o miestnom poplatku za rozvoj

25.11.2016 Stiahnúť

12016 VZN o príspevku pri narodení dieťaťa

13.06.2016 Stiahnúť

VZN 2015

102015 VZN dodatok k VZN o umiestňovaní a vylepovaní volebných plagátov

17.03.2016 Stiahnúť

92015 VZN o nakladaní s odpadom

17.03.2016 Stiahnúť

82015 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce

17.03.2016 Stiahnúť

72015 VZN o dani z nehnuteľnosti, za psa a nevýherné automaty od 1.1.2016

17.03.2016 Stiahnúť

62015 VZN o ochrane drevín a podmienkych výrobu stromov

17.03.2016 Stiahnúť

52015 VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby

17.03.2016 Stiahnúť

42015 VZN Požiarny poriadok obce

17.03.2016 Stiahnúť

32015 VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

17.03.2016 Stiahnúť

22015 VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ

17.03.2016 Stiahnúť

12015 VZN o rozpočtových pravidlách obce

17.03.2016 Stiahnúť

1_2014 VZN o podmienkach výrubu drevín

01.01.2015 Stiahnúť

1_2013 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠJ

01.01.2015 Stiahnúť

3_2012 VZN o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

01.01.2015 Stiahnúť

1_2012 VZN o určení školkého obvodu Základnej školy Kráľová pri Senci

01.01.2015 Stiahnúť

1_2011 VZN o udeľovaní ocenení obce Kráľová pri Senci

01.01.2015 Stiahnúť

3_2011 VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

01.01.2015 Stiahnúť

4_2010 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

01.01.2015 Stiahnúť

3_2010 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Obce Kráľová pri Senci - zmeny a doplnky č. 1 2008

01.01.2015 Stiahnúť

Dodatok č. 2 k 1_2008 VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách

01.01.2015 Stiahnúť

Dodatok č. 1 k 1_2008 VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách

01.01.2015 Stiahnúť

2_2004 Poriadok pre pohrebiská obce Kráľová pri Senci

01.01.2015 Stiahnúť

1_2003 Rokovací poriadok OZ

01.01.2015 Stiahnúť

VZN 1/2010

27.02.2010 Stiahnúť