VZN 2017

4_2017 VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ

Stiahnúť

3_2017 VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách

Stiahnúť

22017 VZN o poskytovaní elektronických služieb KPS

Stiahnúť

Uznesenia 2017

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 13.7.2017

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 8.6.2017

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 19.4.2017

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 2.3.2017

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 25.1.2017

Stiahnúť

VZN 2016

Dodatok k VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ

Stiahnúť

Dodatok k VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Stiahnúť

22016 VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Stiahnúť

12016 VZN o príspevku pri narodení dieťaťa

Stiahnúť

Uznesenia 2016

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 7.12.2016

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 14.11.2016

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 7.9.2016

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 8.6.2016

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 11.5.2016

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 2.3.2016

Stiahnúť

VZN 2015

102015 VZN dodatok k VZN o umiestňovaní a vylepovaní volebných plagátov

Stiahnúť

92015 VZN o nakladaní s odpadom

Stiahnúť

82015 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce

Stiahnúť

72015 VZN o dani z nehnuteľnosti, za psa a nevýherné automaty od 1.1.2016

Stiahnúť

62015 VZN o ochrane drevín a podmienkych výrobu stromov

Stiahnúť

52015 VZN o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby

Stiahnúť

42015 VZN Požiarny poriadok obce

Stiahnúť

32015 VZN o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

Stiahnúť

22015 VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ

Stiahnúť

12015 VZN o rozpočtových pravidlách obce

Stiahnúť

1_2014 VZN o podmienkach výrubu drevín

Stiahnúť

1_2013 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠJ

Stiahnúť

3_2012 VZN o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Stiahnúť

1_2012 VZN o určení školkého obvodu Základnej školy Kráľová pri Senci

Stiahnúť

1_2011 VZN o udeľovaní ocenení obce Kráľová pri Senci

Stiahnúť

3_2011 VZN o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady

Stiahnúť

4_2010 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Stiahnúť

3_2010 VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Obce Kráľová pri Senci - zmeny a doplnky č. 1 2008

Stiahnúť

Dodatok č. 2 k 1_2008 VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách

Stiahnúť

Dodatok č. 1 k 1_2008 VZN ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách

Stiahnúť

2_2004 Poriadok pre pohrebiská obce Kráľová pri Senci

Stiahnúť

1_2003 Rokovací poriadok OZ

Stiahnúť

VZN 1/2010

Stiahnúť

Uznesenia 2015

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 29.12.2015

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 2.12.2015

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 29.10.2015

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 9.9.2015

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 27.07.2015

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 23.06.2015

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 27.05.2015

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 25.3.2015

Stiahnúť

Uznesenia OZ v Kráľovej pri Senci zo dňa 11.03.2015

Stiahnúť