Pozvánka na 6. riadne zasadnutie OZ

Dátum
30. mája 2016

Pozývame Vás na  6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci,  ktoré sa bude konať

 

 

dňa 8. júna 2016 /streda/ o 18,00 hod. v Obecnom klube

 

 

P r o g r a m :    1/  Otvorenie zasadnutia

2/  Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

3/  Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

4/  Informácia starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie

5/  Informácia predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie

6/  VZN – príspevok pri narodení dieťaťa

7/  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016

8/  Prístavba ZŠ – nové odsúhlasenie úveru a blankozmenky

9/  Aktualizácia Územného plánu obce Kráľová pri Senci – zmeny a doplnky č. 1/2016

10/  Rôzne

11/  Záver

 

Pozvánku v pdf formáte si môžte stianuť tu.