Oznámenie verejnou vyhláškou – Západoslovenská distribučná, a.s.

Dátum
12. februára 2018

    Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, podal dňa 30.6.2017 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby ‘DS_OKI_Pusté Úľany Včelárska Paseka TS, VNK’ na parcele číslo KN C 1254/4, 1245/17,  KN E 1360/1, 1361, 1255, 1231/2, 1256, 1245/7, katastrálne územie   Kráľová pri Senci.

Podrobnosti verejnej vyhlášky k dispozícií vo formáte *.doc  TU.