Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania.

Dátum
29. júna 2017

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania.
Stavebník Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Družstevná 540, Kráľová pri Senci v.z. JUDr. Peter Wolf SBD Sládkovičovo a Galanta, Esterházyovcov 12, Galanta, podal dňa 7.6.2017 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbe ‘stavebné úpravy bytového domu č.540 – Obnova a rekonštrukcia riešeného stavebného objektu je zameraná na zateplenie teplo-výmenného plášťa s následným znížením energetickej náročnosti budovy a predĺžením jej životnosti, odstránenie systémových porúch, osadenie nových klampiarskych a zámočníckych výrobkov, zateplenie a výmeny podláh loggií, oprava schodiskových stupňov na vstupnom schodisku, obnova odkapového chodníka na pozemku parc. č. 129/49 LV č. 992 katastrálne územie Krmeš.  Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Podrobnejší dokument je k dispozícii TU.