Kráľovská Slávnosť

Dátum
5. októbra 2016

Budúcnosť EU vidíme v mladej generácii

Budoucnost EU vidíme v mladé generaci
We See the Future of Europe in the Young Generation
Az EÚ jövőjét a fiatal generációban látjuk

 

                           09/09/2016 – 11/09/2016 obec Kráľová pri Senci      

 

eu

Projekt bol realizovaný za finančnej podpory Európskej komisie

 

 

Opis hlavného organizátora

Kráľová pri Senci je obec ležiaca v Podunajskom regióne, s 1560 obyvateľmi. Nachádza sa v širšom okruhu Bratislavy s dobrým dopravným spojením. Historicky zaujímavými a cennými objektmi sú Kaplnka Božského srdca, secesná stavba starej školy v Krmeši a murovaná zvonica v Kráľovej. V obci sa nachádzajú i historicky cenné sochy (Sv. Ján Nepomucký, Sv. Florián, Sv. Ján Krstiteľ). Pamiatkovo chránenými objektmi sú: kostol postavený na mieste kaplnky z 18. stor. a barokový cestný most cez Čiernu vodu. V obci žil a pôsobil slovenský básnik, predstaviteľ katolíckej moderny, Svetloslav Veigl. Súčasťou obce je aj včelársky skanzen – múzeum včelárstva, ktoré ako včelárske učilište a majetok Slovenského zväzu včelárov vyrástlo v katastri obce v rokoch 1932 – 33, na ktorý sú obyvateľia nesmierne pyšný. Obec spolu s dalšimi obcami z daného regiónu sa znažia o  neustály rozvoj vidieckeho turizmu.

 

Ciele projektu

Prostredníctvom zrealizovania trojdenného podujatia sa upevnia vzájomné vzťahy nielen medzi samosprávami ale aj medzi účastníkmi navzájom. Prostredníctvom podujatia sa partnerské obce lepšie spoznajú a upevnia svoje partnerská. Každá partnerská obec je výnimočná v  rôznorodosti zastúpení ľudovo-umeleckých súborov, športových tímov, mimovládnych organizácií, spolkov i klubov.

 

Bohatý program je plný aktivít v podobe troch línií:

  1. líniou je prezentovanie kultúr, zvykov a tradícií (ľudovej tematiky) i dobrovoľníctva prostredníctvom mladej generácie,
  2. líniou je poukázania na dôležitosť posilnenia vidieckeho turizmu, záujmu o životné prostredie, súladu človeka s prírodou.
  3. líniou je upriamenie pozornosti na európske tematiky.

 

V priebehu podujatia dôjde k vzájomnému zoznámeniu medzi štyrmi národmi. To umožní lepšiu komunikáciu a odstraňovanie bariér nielen medzi generáciami, ale aj národy, a tým aj posilnenie európskej solidarity.

 

Prostredníctvom prednášok a diskusií chceme pritiahnuť väčšiu pozornosť k riešeniu súčasných problémov súvisiacich s európskym občianstvom, podporovať medzikultúrny dialóg, aktívnej účasti občanov v spoločenskom živote, premýšľať o lepšej budúcnosti Európskej únie, že je dôležité posilniť rozvoj spoluprác a šírenie dobrovoľníctva.

Chceme zvýšiť povedomie o histórii a rozmanitosti  EÚ čím poukazujeme na potrebu zvyšovania povedomia o Európskej únii – neznalosť je nepriateľom EÚ. Hoci 11 rokov uplynulo od našej integrácie do Európskej únie, mnoho občanov stále majú len málo informácií o tom. Bude preto prezentované pomocou lektorov, ktorí sa venujú problematike. Okrem EÚ tematiky chceme upozorniť na tému dobrovoľníctva, medzigeneračnej solidarity a európske občianstva. Priamou prezentáciu členov mimovládnych organizácií z partnerských miest, budú účastníci nepriamo vtiahnutý na úvahách, ako sa stať aktívnym členom neziskovej organizácie.

 

Očakávaný vplyv je tiež zoznámenie účastníkov s ich zabudnutým kultúrnym dedičstvom. Deti spoznajú kultúru ich rodičov a predkov. Ide o dôležitý krok, pokiaľ by sme nevenovali dostatočnú pozornosť kultúrnym tradíciám a zvykom upadli by do zabudnutia, a nemal by ich  kto predstaviť budúcim generáciám. To znamená  že je potrebné zabezpečiť uchovanie kultúry, zvykov a tradícií aj pre budúce generácie. Zapájaním staršej generácie do jednotlivých aktivít, vzniká priestor odovzdávania vedomostí a skúseností z generácie na generáciu. Taktiež  nezabúdame na lásku k prírode, životné prostredie a posilnenie vidieckeho cestovného ruchu.

 

Prostredníctvom ľudového tanca a spevu prezentujú partneri svoju kultúru, zvyky i tradície. Pri športových a interaktívnych hrách sa prostredníctvom uvoľnenej atmosféry upevnia vzájomne vzťahy. V športových aktivitách sa medzi partnerskými obcami vyvolá pocit súťaživého ducha. Popri hudobných večeroch sa vytvára priestor na voľné rozhovory medzi účastníkmi v duchu tradícií i európskych tematík. Upevnia sa väzby nielen medzi samosprávami ale i samotnými občanmi partnerských obcí. V rámci  podujatia máme pripravenú aktivitu v podobe navštívenia miestneho Múzea včelárstva, na ktoré je obec nesmierne pyšná.

 

Prínosy projektu

odstránenie predsudkov, medzigeneračných bariér, rovnaký prístup

budovanie nových priateľstiev, upevňovanie pevných vzťahov

poukázanie na dôležitosť dobrovoľníctva, na hrdosť širokého zastúpenia mimovládnych organizácií

vyvolať v občanoch pocit hrdého uvedomelého EURÓPANA

upevnenie partnerských vzťahov s partnerskými obcami

prejednanie možností rozšírenia partnerstva o nových členov

rozšírenie obzorov a náhľadov do sveta EÚ

budovanie uvedomelejšej mladej generácie

posilnenie spoluprác v rôznych oblastiach jednotlivých samospráv

poukázanie na dôležitosť šírenia tradícií, zvykov a kultúr z generácie na generáciu

plánovanie ďalších stretnutí podobných rozmerov

 

 

Dopad projektu

…pevnejšie väzby v rámci partnerstiev

…prerokovanie o možnostiach rozšírenia partnerstiev o nových členov

…uvedomelejšia spoločnosť

….podpora trvalo udržateľného rozvoja

….rozšírenie vedomostí v oblasti osvety o EÚ

 

…upriamenie pozornosti na pôsobnosti mimovládnych organizácií

…odbúranie medzigeneračných bariér

…prostredníctvom hravých aktivít sme umožnili našej budúcej generácií náhľad do sveta EÚ

….šírenie nadobudnutých vedomostí nielen do svojich rodín ale i regiónov

… zabezpečená osveta ohľadom zrealizovania podujatia

 


 

 

Súbory NA STIAHNUTIE:

PLAGÁT –  SK, CZ, EN, HU
LETÁK –  SK, CZ, EN, HU
POZVÁNKA –  SK, CZ, EN, HU
INFO TEMPLATE SK, EN

 

eu

Projekt bol realizovaný za finančnej podpory Európskej komisie

 

 

FOTOGALÉRIA: